Sambah Manyambah dalam Upacara Adaik MinangOLEH Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto
Ninik mamak (Sumber: www.rangtalu.net)
Kaganti siriah nan sakapuah, umpamo rokok nan sabatang, panuruik dunsanak bakuliliang, dek kito sarik basuo. Nan naiak di dalam hati, tacinto bajawek tangan, jo diri dunsanak nan basamo, kok untuang ka jadi sitawa jo sidingin, tulisan nan ambo buek ko. Sabab kan ba‘a dek baitu, aluran badan diri ambo, tantangan tulih-manulih, aka singkek pandapek kurang, ilimu di Tuhan tasimpannyo.
Tapi sapantangpun baitu, dek ujuik manantang bana, jan kalah sabalun parang, dipabulek kayu panggali, indak nan labiah dari puntuang, dipabulek hati nurani, indak nan labiah dari untuang, walau ka angok-angok ikan, bogo ka nyawo-nyawo patuang, patah kapak batungkek paruah, namun nan naiak dalam hati, mungkasuik tatap basampaian, dicubo juo bagulambek.

Hanyo harapan dari ambo, kapado dunsanak bakuliliang, kok basuo kalimaik nan ndak jaleh, titiak jo koma nan salah latak, bahaso Minangnyo basalemak, tapakai bahaso Indonesia, anggaplah bahaso maso kini, usah dicacek langkah sumbang, sabab kan ba’a dek baitu, dalam diri ambo lah yakin, sadonyo dunsanak nan datang ko, tantu bakandak tabu nan manih, kok tabu tibarau tasuo, itu nan ado di ambo, pado manjadi upek puji, nan bedo jatuah dihimpok janjang, pado mambarek ka akiraik, ambo nan mintak dimaafkan.
Barieh balabeh Minangkabau, sanitiak tiado hilang, sabarih bapantang lipua, nan salilik gunung Marapi, saedaran Sago jo Singgalang, salingka Talang jo Kurinci, sampai ka lauik nan sabideh, warih nan samo kito jawek, kato pusako nan diganggam, ka ateh ta ambun jantan, ka bawah takasik bulan, niniak moyang punyo hulayaik, hak nyato bapunyo, ganggam nyato ba untuak.
Salaruik salamo nanko, namonyo kito urang Minang, dek ketek kurang pangana, lah gadang aka pailang, jalan lah dialiah urang lalu, cupak dipapek rang panggaleh, dek elok kilek loyang datang, intan tasangko kilek kaco, disangko bulek daun nipah, kironyo picak bapasagi, diliek lipek ndak barubah, dikambang tabuak tiok ragi, pado wakatu iko kini, lalok sakalok barasian, pikia nan palito hati, nanang nan baribu aka, dalam tanang bana mandating, paham tibo aka baranti, bana lah timbua sandirinyo, asah kamudi disamoan, jikok padoman dibatua an, samo mancinto ka nan baiak, nak mambangkik batang tarandam, iyolah adaik Minangkabau, tibolah tembak di alamaik, sampailah pandang ka tujuan, kok indak tajajak tanah tapi, indak kudaraik dari kito, hanyo kuaso dari Tuhan, sasek suruik talangkah kumbali, pulangnyo ka balabeh juo, baitu adaik nan bapakai, kok sasek di ujuang jalan, babaliak ka pangka jalan, kito pilin aka nan tigo, suatu nan jahia janyo aka, kaduo mustahia janyo aka, katigo nan wajib janyo aka, sa ukua kito nan basamo, sapakaik niniak jo mamak, sarato imam jo tuangku, baiyo sagalo cadiak pandai, bundo kanduang samo di dalam, kito babaliak banagari.
Tapeknyo tanggal salapan, di bulan November, di maso tahun iko juo, alah datang surek sapucuak, babungkuih jo karateh putiah, dari UPTD Museum Nagari, di jalan Diponegoro, nan talatak di Kota Padang, daulunyo Taman Melati. Sasudah surek ambo baco, dalam dibaco dipahami, ruponyo dek kapalo Museum, lah timbua pangana elok, lah tabik pikiran baiak, cinto baiyo jo batido, jo dunsanak nan ado kini, sagalo urang nan patuik-patuik, mambincang nilai-nilai adaik, nan takanduang dalam budaya, lai koh tapakai sampai kini, kok lai ba’a lai nyo, kok indak ba’a indaknyo. Dek lah jaleh mungkasuik isi surek, aluran di badan diri ambo, kok baban nan ka bapikua, karajo nan ka dikakok, sakiro untuak ambo tariak, nan baban ka ambo pikua, diagiah ganggam bapadok, tantangan sambah-manyambah, nan tapakai di dalam adaik. Jikok di ambo lah tu kini, dek elok isinyo surek datang, suci niaiknyo rang bakandak, kok kurang laweh tapak tangan, jo niru ambo tampuangan, lah datang pikiran baiak, alah timbua pangana kokoh, mako mbo ansua lah manulih, sakiro nan takana ka ditulih, nan tasirek jo nan tasuruak, ka kito tarangan bagulambek.
Nan ka disuruah:
Manuruik adaik nan bapakai, adaik lamo pusako usang, di dalam alam Minangkabau, tutua rang tuo nan didanga, indak basasi ba bainah, sakiro dicaliak mato sajo, indak basuluah batang pisang, mambali kabau batuntun, jikok nyo tutua nan didapek, lai basuluah matohari, bagalanggang mato rang banyak, nan nampak tapakai tiok hari, sarato dangan jo talingo, baik batanyo ka nan tau, walau baraja ka nan pandai, miki barundiang dalam lapau, bogo batanyo di palanta, tantangan sambah-manyambah, nan tapakai dalam adaik, sajak mulo maso sa isuak, sampai kapado maso kini, tantang itu ka kito surah.
Tantangan sambah jo manyambah, nan tapakai dalam adaik, dalam adaik sabatang panjang, siapo urangnyo nan disambah, siapo pulo nan manyambah, limbak sabaliak dari itu, tantangan diri bundo kanduang, lai koh buliah nyo manyambah, walau sasamo bundo kanduang, baiak di hadapan niniak jo mamak, ado koh sambah bundo kanduang, nan jaleh balundang bak durian, nan bak urang di tangah pasa, nak jaleh onggoknyo ciek-ciek, nan mano nan onggok lado, nan ma pulo nan onggok bawang, karano hak jaleh bapunyo, nan ganggam nyato ba untuak, sabuah lai nan takana, kok hanyo sambah-manyambah, di ma sajo nan buliah dipakai, siapo sajo nan mamakai, nan mano sambahnyo niniak mamak, nan ma pulo sambah nyo bundo kanduang, dalam papatah kan basuo, rajo datang rajo mananti, puti datang puti mananti, jikok tibonyo tampak muko, jikok pai nyo tampak pungguang. Minggu Muko
Nan banyak basuo kini:
Kalau dicaliak maso kini, di zaman canggih kini ko, kok adaik nan urang pakai, pusako nan nyo tarimo, iyo bana bak kato urang, nan bak mamangan urang tuo, bulek ruponyo daun nipah, bulek lah nyato bapasagi, dicaliak lipek ndak barubah, dikambang tabuak tiok ragi, tantangan adaik ma aduik, lah bak sarupo suto kusuik, dirantang indak salasai, dicukia ndak namua tangga, makin diasah makin maja, makin dicalak makin kabua, lah sarupo jo ikua tikuih, apo lai sambah-manyambah, tarutamo di kota-kota, lah banyak bana kalirunyo, nan indak untuak lah urang tariak, nan indak baban lah inyo pikua, ndak patuik manyambah lah manyambah, di hadapan niniak jo mamak, urang padusi lah manyambah, kok kaba nan kito danga, barito dibaok angin, tapi kok saiah baritonyo, dari payuang panji adaik, iyo lah LKAAM di Sumbar ko, baliau mambuek rapek gadang, nan mamiliah tungganai baru, kongres namonyo caro kini, di maso kutiko itu, urang padusi nan manyambah, manyambah siriah pinang, kok didanga urang nan datang, datang dari luak nan tigo, nan dari rantau tigo sagi, iyolah datuak jo pangulu, sarato urang cadiak pandai, baiakpun urang patuik-patuik, manuruik pancaliak an panitia, kok didanga kakok karajonyo, bantuak ndak tau nyo adaik, asah karajo ka salasai, indak bapikia mularaikinyo, di baliak itu manpa’aiknyo. Sabuah lai nan takana, dari banyak sanggar nan ado, nyo buek tari pasambahan, kutiko inyo kabarundiang, manyambahan siriah di carano, lah padusi pulo nan manyambah, alah banyak sumbak jo salah, asah utang ka lapeh sajo, indak tapikia salah bana. Kalau diinok dimanuangan, jikok dipikia aluih-aluih, buruak bunyi salah barito, malu kito dek urang lain, pado marusak rang nagari, jan cacek adaik Minangkabau, lah patuik LKAAM ko dibubarkan.
Surahan:
Tahantak puntiang ka hulu, di bawah kiliran taji, asa mulo kato daulu, tigo limbago nan tajali, partamo sambah-manyambah, kaduo baso jo basi, sambah-manyambah dalam adaik, tali batali dalam undang, tasabuik dimuluik manih, tapakai an baso nan baiak, di dalam bungka nan piawai, di taraju nan ndak bapaliang, baso-basi ikara muluik, muluik manih tali pikatan, pa hubuang silaturahmi, banamo adaik sopan santun.
Sabalun disingkok nan talamun, nan tacicia ka kito piliahi, nan taserak kito kampuangan, nan tingga ka kito japuik, nan tagadai ka kito tabuh, nan rumpanag ka kito sisik, nan kurang ka kito tukuak, nan balabiah kito kurangi, nan singkek ka kito uleh, nan panjang ka kito karek, nan senteang ka kito bilai, nan lakuang ka kito timbun, nan teleang kito padata, nan sipi di katangahan, nan ilang ka kito cari. Nan partamo ka kito sigi, tampek duduaknyo niniak mamak, jo tampek duduak bundo kanduang, baik di ateh balai adaik, walau di ateh rumah gadang. Kalau dalam mambincang adaik, bundo kanduang di ateh balai, duduaknyo agak kabalakang, indak samo jo niniak mamak, kok ado rundiang ka nyo sabuik, agak sapatah duo patah, hanyo pakaro bantuak alek, macam samba nan kadibuek, sarato paminum kawa, atau juadah dalam alek, kok itu ka nyo sampaian, indak buliah nyo lansuang sajo, mintak rila inyo daulu, ka salah surang niniak mamak. Malah nan acok bana basuo, kato putuih nan nyo tarimo, dari rundiangan niniak mamak, kok lah sasuai jo niniak mamak, baru nyo buliah bacarito.
Panyambahan dek niniak mamak, sambahnyo sambah guntiang ampek, indak patuik marantang panjang, dek baliau siku nan paralu, karano tasuo di pitua, kato pangulu manyalasai, di ateh duduak nan saamparan, di tagak nan sapamatang, jo niniak mamak nan banyak, kok tasuo kato baiyo, barundiang jo singkek sajo, ado bana liau baiyo, atau basuo gantiang ka putuih, isinyo biang katabuak, di dalam sambah-manyambah, baliau indak ka baiyo, jo diri mati jo pandito, nyampang tasuo nan baitu, liau barundiang jo singantua, batanyo ka lutuik caro kini, nan buliah baliau baiyo, manuruik adaik nan bapakai, jo niniak mamak nan lain, baiak jo dunsanak nan sababan, mako sangaik paralu bana, di urang manyambah nan partamo, atau nan mamulai manyambah, ndak buliah lansuang ka pangulu, di caliak urang nan duduak, ka nan di bawah pangulu sambah di tibo an, mako katiko kito ka duduak, kalau di dalam alek jamu, dicaliak suok jo kida, si sampiang kito ka duduak. (minggu muko)
Panyambahan dek manti jo pandito, atau kamanakan nan mudo matah, nan ado di bawah pangulu, caro adiak sabatang panjang, salingka luak nan tigo, sampai ka rantau ka tigonyo, di dalam sambah-manyambah, liau buliah marantang panjang, mambilang dahan jo rantiang, mambaco bungo jo putiak, hanyo sabuah nan paralu, usah kalua dari alua, ijan sambah malompek-lompek, sarupo nan banyak kito danga, juo acok dicaliak mato, dalam daerahluak Agam, nagarinyo indak kito sabuik, pidatonyo malompek-lompek, panyambahan untuak ka makan, nyo baco niniak nan batigo, sajak di aras kurisi, nyo bincang tambo sapanjangnyo, kutiko didanga bunyi, indak tasangkuik setek juo, pidato untuak kamakan, kito cubo bana mambandiang, sampai disudi disiasek, jaweknyo singkek sajo, adaik kan salingka nagari, pusako salingka kaum, baitu adaik kami di siko, kutiko ditanyo falsafahnyo, sabuah tanyo ndak bajawek, hanyo kito nan marusuah, nan mangganggam di dalam hati, lah samo darajaik pidatonyo, antaro ka makan jo ka minum, jo panyambahan batagak gadang, atau malewakan gala pangulu.
Panyambahan dek bundo kanduang, atau sambahyo rang padusi, nan banyak panulih caliak, baiak batanyo ka nan tau,  walau baguru ka nan pandai, di dalam luak nan tigo, lapeh ka rantau tigo sagi, sajak iduang ditampuah angok, alun ado lai Nampak, baiak di danga jo talingo, kalau ado niniak jo mamak, atau banyak rang jantan duduak, indak ado sakali juo, urang padusi nan manyambah, kok padusi tagak manyambah, indak sasuai jo pitua, rajo datang rajo mananti, puti datang puti mananti, sabuah lai pitua nyo, ijankan mancaliak muko, mancaliak batih ndak dapek, dek sabab karano itu, pakaian adaik rang padusi, sajak mulo maso saisuak, lakek kainnyo ka balakang. Aluran diri bundo kanduang, kok lai bana nyo manyambah, tagak nyo di kapalo janjang, antuak manyerak bareh kuniang, itupun tabagi duo, nan partamo untuak anak daro, nan kaduo untuak marapulai, kalau nan untuak anak daro, buliah dijawek dek nan datang, dari rombongan anak daro, sabab kan ba’a dek baitu, rombongan dek anak daro, nan turuik sato maanta, sadonyo rang padusi. Kalau nan untuak marapulai, hanyo pidato surang sajo, indak buliah bagai dijawek, sabab kan ba’a dek baitu, kalau lah ado nan manjawek, lah bak balam katitiran, hanyo angguak nan lai samo, tibo di gayo lah balain, jikok tasio nan baitu, nan bak mamangan urang tuo, jadi pameo sampai kini, di lantiak ayam batino, jadi pantangan sampai kini.
Kok dicaliak kato pusako, nan basuo dalam papatah, tantangan diri bundo kanduang, baiak sadonyo rang padusi, dalam pitua kan basuo, baiak andai urang di lapau, nan padusi pusako tanah minang, diamnyo di ateh anjuang, nan tasimpan di kashah rumin, umpamo padi ranik jintan, nan tumbuah di lereang bukik, sacotok usah dek ayam, satangkai usah dek pipik, bak buah bida nyo niniak mamak, nan kito baco di ateh tadi, ijan kan mancaliak muko, mancaliak batih indak dapek, kalau baitu pitua nyo, tantu sajo indak buliah, bundo kanduang tagak manyambah, di hadapan niniak jo mamak, bapacandai itu namonyo, niniak mamak nan sadang duduak. Sabuah lain nan takana, aluran diri bundo kanduang, kok lai bana nyo manyambah, kutiko inyo samo inyo, sambahnyo indak panjang-panjang, hanyo nan singkek-singkek sajo, sabab kan ba’a dek baitu, aluran diri bundo kanduang, pangulunyo dek rang padusi, baitu adaik lumbagonyo.
Jalan kaluanyo:
1.       Sado nyo guru BAM dari SD, SMP, SMA, SMK, lapeh ka perguruan tinggi, kutiko guru jo dosen ma aja harus pakai bahaso minang, kalau ado siswa jo mahasiswa nan batanyo jo bahaso Indonesia kutiko baraja BAM suruah ulang dek nyo baliak jo bahaso minang. Walau pun jo bahaso daerah di ma kito ma aja.
2.      Mandeh jo ayah di rumah tango harus ma aja anaknyo jo bahaso minang.
3.      Niniak mamak di ateh balai adaik atau di kantua KAN dalam barundiang harus jo bahaso minang.
4.      Alim ulama nan maraso dirinyo urang minang, kutiko inyo maagiah pangajian di ranah minang ko, sadapek mungkin jo bahaso minang.
5.      Protocol kutiko mambaok an  acara domano sajo di daerah minang ko, asah dalam acara adai jo budaya harus jo bahaso minang.
6.      Panguruih LKAAM baiak di Sumbar walau di kota jo kabupaten, kutiko rapek, diskusi, seminar, lokakarya, pelatiahan, asah basangkuik adaik jo budaya harus babahaso minang.
7.      Kalangan pamarentah, sajak dari pamarentahan nagari sampai ka kota jo kabupaten, lapeh pulo ka tingkek propinsi kutiko baliau rapek, diskusi, seminar, lokakarya, pelatiahan, ,asah basangkuik adaik jo budaya harus babahaso minang.
8.     Kalangan anggota dewan nan sangaik mulia, sajak dari kota jo kabupaten, lapeh pulo ka tingkek propinsi kutiko baliau rapek, diskusi, seminar, lokakarya, pelatiahan, asah basangkuik adaik jo budaya harus babahaso minang.
9.      Urang minang nan barado di rantau, kalau lai masih maraso urang minang, tolonglah diaja anak-anak kito jo bahaso minang.
10.  Sadonyo nagari nan barado di Sumbar kalau bias mambuek sanksi adaik, taradok kasalahan anak kamanakan kito mamakai adaik.
Kok sasek di ujuang jalan, babaliak ka pangka jalan, sasek suruik talangkah kumbali, pulangnyo ka balabeh juo, latakan suatu di tampek nyo, di alua jo patuik, di lingkuang adaik jo pusako, ijan salah latak bak pangalang, kito dalam bicaro adaik, basampaian jo bahaso Indonesia.
                        Padang, 19 Nopember 2010
                       

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...