Selasa, 31 Desember 2013

CARITO RANDAI MAGEK MANANDIN:Bapadoman Kapado Kaba Magek Manandin

Disusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto


(BAGIAN 1)

Gurindam Duduak

Ampun baribu kali ampun
Pado panonton nan jauhari
Baiak kapado niniak mamak

Sapuluah jari kami susun
Kok ado taupek jo tapuji
Rila jo maaf kami mintak

Kurang batukuak kami mintak
Supayo gantang nak balanjuang
Baitu adaik di Nagari

Dari duduak kami katagak
Supayo niaik samo lansuang
Randai dimulai hanyo lai


Hap ...Tah ...Tih ...

Sapatah Kato/Sakapua Siriah

Sairiang balam jo barabah
Balam lalu barabah mandi
Lah samo basah kaduonyo
Sairiang salam jo sambah
Sambah lalu salam kumbali
Pado panonton nan basamo

Tukang manetek dari pagai
Pandai mangarang ameh padu
Baukia batatah intan
Indaklah ambo cadiak pandai
Indak cengeh karano laku
Limbago kato disambahan

Aluran badan diri kami
Kami rang ketek mudo matah
Aka singkek pandapek kurang
Ilimu di tuhan tasimpannyo

ditambah

Duduak panonton di nan tanang
Kami kamulai bacurito

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran  1

Kaba curito rang daulu
Rundiang rang tuo dikaba-an
Bagala Tungga Magek Jabang

Mulai curito dari Tiku
Iyolah Tiku Pariaman
Asanyo kaba nan dikarang

Nan Tungga balaia tunggang
Dari baraik koto pasisia
Ombak nyo dugo siang malam

Pai mancari mamak hilang
Sangajo mamiliah nan tacicia
Mambangkik batang nan tarandam

Dandang tasakam dilautan
Di kayuah kamuko nyo ndak namuah
Bimbang tarapuang-rapuang sajo

Sadang dibimbang nan bak kian
Tadanga Salamaik kanai suruah
Mari to danga baritonyo

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Nan Tungga si Magek Jabang, Jo diri bujang si Salamaik, Alah ado di dalam lingkaran, sabalun anak randai duduak, salasai anak randai duduak, bujang Salamaik nyo bakato.

Bujang Salamaik : 1-1.
Ampun baribu kali ampun
Ampuni juo badan ambo
Jari sapuluah ambo susun
Pambukak andai jo bicaro
Tuak mudo Rajo rang Tiku
Sutan pamuncak di Piaman
Hati kusuik pikiran ragu
Mancaliak dandang di lautan

Caliak lah untuang dandang panjang
Lah tigo hari kalamonyo
Hujan indak ribuik lah tanang
Dandang tarapuang-rapuang sajo

Kok lai tasakek jo tasangkuik
Dapek ditoloang jo tanago
Kini tarapuang nyo ndak hanyuik
Tanang ndak tantu muaronyo

Digalah mudiak nyo ndak lansuang
Dikayuah ilia nyo ndak namuah
Pado lah iko nan ditangguang
Elok dikapiang naknyo luluah
Apo pikiran datuak mudo.

Anggun Nan Tungga (2-1)

Oi…bujang usah baitu
Kok dikapiang kito ka karam
Sadang tarapuang ang lah ragu
Kunun kok karam di nan dalam

Indak takana tu dek bujang
Pitua dari urang tuo
Batimpo bangih jo berang
Suruiknyo ka bana juo

Kalau Buyuang talampau berang
Mujua ndak dapek kito raiah
Elo lah paham kanan tanang
Buruak jo baiak nak basisiah

Nan tanang hulu bicaro
Dek aniang baribu aka
Alun tantu ang lah putuih aso
Carilah tenggang jo kalaka

Kalau sarupo iko kini
Lun tantu Buyuang lah marentak
Indak ka malu dalam hati
Batin jo budi nan katampak
Bapikia Salamaik tantang itu.


Bujang Salamaik (3-1)

Tan Tungga si Magek Jabang
Barilah maaf badan ambo
Dek cameh sumangek hilang
Dek arok langkah tajambo

Kini baitu lah dek datuak
Buek sahinggo iko kateh
Kurang ambo tuak mudo tukuak
Dalam bana singkek bauleh

Kato tuak mudo ambo turuik
Tuan Tungga tampek balinduang
Kato tadoroang ambo cabuik
Adokoh titah ka mbo jujuang
Ma-alum tuak mudo tantang itu.

Anggun Nan Tungga  (4-1)

Bujang Salamaik nan jauhari
Kalau baitu bunyi kato
Talangkah namuah ang kumbali
Lah kandak adaik jo limbago

Kini baitu lah dek bujang
Nak suni dalam kiro-kiro
Ang cubo malah mamandang
Ambiaklah taropoang kaco

Bujang lakehlah karajoan
Nak tantu siang bak hari
Taropoanglah sajak dihaluan
Arah dimano kito kini
Alah katarang tu dek bujang.

Bujang Salamaik : 5-1
A
Tuak mudo si Jabang Sati
Pamuncak koto nan duo
Titah ka ambo jujuang tinggi
Duduak Tuak mudo samantaro
Ambo ambiak taropoang kaco

Keterangan
Sahabih kato si Salamaik, Nan Tungga lah sadang duduak di dalam legaran jo anak randai. Untuak ma-anta Nan Tungga duduak, buliah jo tapuak tangan sajo, buliah pulo jo galombang silek, sarantak jo anak randai duduak. Nan Tungga alah duduak pulo, si Salamaik nan tagak surang, lansuang inyo manaropoang ka ampek arah mato angin. Salasai Salamaik manaropoang, inyo duduak bamanuang surang, di tangah-tangah galanggang. Indak lamo sasudah itu, Nan Tungga tagak pulo baliak, bajalan dilua lingkaran randai, mancaliak kapado si Salamaik. Indak do lamo antaronyo, Nan Tungga masuak ka dalam, dianta pulo jo tapuak tangan. Sarupo jo nan alah biaso juo, namonyo manjapuik jo maanta, pambateh legaran jo legaran, atau pambateh carito jo carito.

Anggun Nan Tungga (6-1)

Salamaik bujang nan bijak
Titah nan alah bujang jujuang
Apokoh garan nan lah tampak
Dek sampai duduak tamanuang

Ambo bacabang hati pulo
Mancaliak bujang lah tagamang
Elok uraian pado ambo
Tumbuah nak samo kito siang.

Bujang Salamaik (7-1)

Tuak mudo nan manih muluik
Pamuncak koto nan duo
Bamulo pikiran ambo kusuik
Dek ulah pandang iko juo

Pandang lahia sakiro mato
Tiliak batin malinteh gunuang
Tabayang koroang kampuang kito
Itu mangko ambo tamanuang

Tiliak hati jo pandang mato
Jo pandang makripaiktulah
Lah tampak koto nan duo
Tampek darah kito tatumpah

Nyato Tiku, tampak Piaman
Tarang lah Sunua Kuraitaji
Tabayang anjuang paranginan
Tapilah muram batangisi

Tampak pulo mangkonyo muram
Paunyinyo bahati rusuah
Indak sakik indaknyo damam
Inyo tacinto dek rang jauah

Tampak di dalam pamandangan
Duduak tamanuang surang sajo
Bungo satangkai ditingga-an
Lah balumuik dek aia mato

Itu sabab ambo tamanuang
Paham tasarah ka tuak mudo
Urang nan manyada untuang
Ambo nan mabuak kiro-kiro
Ma-alum tuka mudo tantang itu.

Anggun Nan Tungga (8-1)

Salamaik usah ang lancang
Asiang-asiang nan ang karajoan
Mangko den suruah ang mamandang
Kito di dalam pasawangan

Dandang tasakam tangah lauik
Antah di mano kito kini
Bak sampan dilamun kabuik
Ndak tantu arah tanah tapi

Tapi wakatu kini nangko
Ka Tiku pandang ang adok-an
Wa-ang pacabang hati ambo
Bungo di anjuang ang rundiangan

Tasingguang hati nan pambangih
Lah naiak darah nan pamberang
Ang bincang bungo jo tangih
Nan indak tumbuah nan ang siang

Ko ndak senjang kamari bedo
Indak sulik kamari antah
Bamain sakin di dado
Makan Sampono Ganjo Erah.

Bujang Salamaik ( 9-1)

Tuak mudo si Jabang Sati
Kalau baitu parundiangan
Datuak bunuah ambo kamati
Tuak mudo juo kahilangan

Walau digantuang jo dibunuah
Untuang tasarah ka Tuak Mudo
Asah tanamo kato sungguah
Titah ka ambo jujuang juo

Titah Kadi dari Tuak Mudo
Haram lilah ambo manupang
Saba Tuak Mudo sakutiko
Nak ambo ulang lah mamandang

Anggun Nan Tungga (10-1)

Bujang Salamaik nan budiman
Tungkatan di badan ambo
Bujang lakehlah karajoan
Dandang nak tantu muaronyo
Salamaik bakameh lah sakali.

Bujang Salamaik (11-1)

Kalau baitu kato datuak
Ambo batenggang lah sakali

Keterangan
Dek diri bujang si Salamaik, nyo manaropoang sakali lai, Nan Tungga nyo tagak sajo, mancaliak si Salamaik manaropoang, indak do lamo antaronyo, salasai Salamaik manaropoang, inyo bakato ka Nan Tungga.

Bujang Salamaik (12-1)

Tuak Mudo si Magek Jabang
Di Tiku sutan pamuncak
Lah diulang baliak mamandang
Jauah ampia dunia lah tampak

Ambo aliah pandang kamudiak
Tampak kubang sampaian ula
Lah nyato tabiang jo ngarainyo
Di dunia kasiak manimbun
Tantang jajak kito nan dulu
Di kampuang si Intan Koroang
Tanun tarantang nan ndak sudah
Nak jan maragu hati juo
Di puta pandang kahadapan
Tabukak raso kiro-kiro
Lah hilang cameh di badan

Kiro sarantang palairan
Agak sarantang panjang lai
Kito ka tibo di daratan
Mungkin manjajak tanah tapi

Tampak lah balai jo musajik
Angkuah sarupo tanah Tiku
Bakandak paham dalam gaib
Baniaik hati nak nyo tau

Itu nan nampak dalam pandang
Budi tasarah ka tuak mudo
Dek datuak kok lai tarang
Koto apo itu namonyo
Datuak cubolah bapambari.

Anggun Nan Tungga (13-1)

Salamaik tungkatan badan
Budi baiak baso katuju
Kalau itu bujang tanyoan
Dimalah denai nan kata-u

Runuik lah jo kiro-kiro
Cubo pikia-an lah dek bujang
Kito kalauik sakaliko
Dima katantu koto urang

Sakali duo kali balun
Baru kiniko kito cubo
Kok ndak dek malu nan batimbun
Lauik nan indak katadugo

Dek elok langkah dari rumah
Sadang manyawang lauik dalam
Sampai batukuak jo batambah
Tatawan pulo urang hitam

Rang hitam duo kali tujuah
Rang kuniang duo kali lapan
Bakeh mamintak kato sungguah
Elok ka inyo ditanyoan

Salamaik sugiro lah bajalan
Ka urang hitam duo kali tujuah
Jo rang kuniang duo kali lapan
Nak denai tanyo sungguah-sungguah
Bujang sugiro lah bajalan.

Bujang Salamaik (14-1)

Rundiangan datuak nan man datang
Iyo pulo itu kironyo
Di datuak hatilah sanang
Dek ambo lah sajuak pulo

Kini baitu lah dek datuak
Nak samo sanang dalam hati
Nak tantu elok jo buruak
Ambo bajalan lah sakali.

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran  2

Titah kadin dari nan tungga
Salamaik bajalan maso itu
Manjapuik rang kuniang jo rang hitam

Tulang salapan bak katangga
Ujuik andai dek indak tantu
Salamaik titah nan nyo ganggam

Baru mandanga bunyi pasan
Pihak rang kuniang jo rang hitam
Samo bajalan kaduonyo

Sampai basuo bahadapan
Dari jauah ma-angkek salam
Sinan tabukak kato-kato.

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Legaran manjauik rang itam, jo untuak manjapuik rang kuniang, dek diri bujang si Salamaik, kito hilangan kasadonyo, carito kito lansuangan sajo, lah basobok urang nan barampek, di dalam lingkaran randai, antaro bujang si Salamaik, urang itam jo urang kuniang, lansuang basuo jo Nan Tungga, urang itam bakato ka Nan Tungga.

Urang Hitam (15-2)

Ampuni kami dek nan Tungga
Nan kodo di dandang panjang
Tulang salapan bak katangga
Mancaliak Salamaik datang
Tasirok darah di dado
Mandanga datuak nan ma-imbau
Sabalun batamu jo tuak mudo
Hati kusuik pangana risau

Bari ampun kami dek datuak
Maaf dimintak lahia batin
Nak tantu elok jo buruak
Barilah kami titah kadin.

Anggun Nan Tungga (16-2)

Rang hitam duo kali tujuah
Rang kuniang duo kali lapan
Hati nan jan lai diparusuah
Kaba nan baiak dirundiangan

Ulah taropoang si Salamaik
Lah nampak koto duo buah
Aka habih pikiran tamaik
Dandang nan indak tantu arah

Kok hanyo koto nan nampak
Ditaropoang nyato tasingik
Koto sunyi kampuangnyo rancak
Ado babalai bamusajik

Cando pinangnyo lingguyaran
Tanam karambia atok tungku
Ragulah kami mamikia-an
Namo pulau dek indak tantu

Itulah sabab karanonyo
Mangko di-imbau urang kuniang
Dek rang hitam kok lai nyato
Jaleh-jaleh malah barundiang.

Urang Hitam (17-2)

Tuak Mudo rajo rang Tiku
Sutan Pamuncak di Piaman
Dek kami raso lai tantu
Antah kok salah pamandangan

Kalau ndak salah agak kami
Koto mambuek datuak risau
Nan ciek Taluak Tanun Suri
Kaduo kapalo Koto Tanau

Kalau nan Taluak Tanun Suri
Ganggaman Patiah Maudun
Rajo nan sangaik biyopari
Dek adia duduak mahukum

Kaduo Kapalo Koto Tanau
Ganggaman Tumangguang Kayo
Samo barasa dari rantau
Urang nan ‘alim kaduonyo

Kaba nan sampai ka ambo
Takalo maso daulu
Takuak putiah ambalau
Ampek suku asa mulonyo
Kini manjadi limo suku
Masuak kalimo jo baliau

Samo barasa dari Tiku
Inyo datang dari Piaman
Bak jari jo bungo kuku
Urang nan ciek katurunan

Samo-samo arih budiman
Sangaik bijak jo biopari
Maso ambo tingga disinan
Aman lah Taluak Tanun Suri

Haram lillah babuek zalim
Batulak babuek jaek
Adaik kewi syaraknyo lazim
Curiang barih buliah diliek

Koknyo nagari nan nampak tu
Koto duo rajonyo duo
Dek samo barasa dari tiku
Antah sakampuang jo tuak mudo

Anggun Nan Tungga (18-2)

Rang itam duo kali tujuah
Rang kuniang duo kali lapan
Lah buliah kato nan sungguah
Rasolah sanang paratian

Tapi samantang pun baitu
Supayo makan jan barimah
Nak abih kilan jo ragu
Elok batanyo sudah-sudah

Di dalam Taluak Tanun Suri
Baiak dalam koto nan duo
Bara buah musajik rami
Barapo banyak balainyo
Rang itam tarang-an malah
Bogo rang kuniang bapambari
Elok batanyo sudah-sudah
Nak jan maragu dakam hati

Basambuang ka bagian 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar